Strona główna

Granty i stypendia - luty 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

Podpisanie porozumienia w sprawie studiów podyplomowych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 4 lutego 2020 r.

 

UMWO porozumienie jokosc powietrza 2020 02 04 0503 Porozumienie podpisane przez rektora Politechniki Opolskiej dr hab. Marcina Lorenca umożliwi złożenie projektu do unijnego programu LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim". Uczelnia będzie pełniła w projekcie rolę partnera, którego zadaniem będzie opracowanie programu i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla gminnych koordynatorów zajmujących się ochroną powietrza z 42 samorządów województwa opolskiego.

Konkursy 9.1.2 oraz 9.2.2 RPO WO

Informujemy, że Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiła dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów:

1. W ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020,
2. W ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020.
 
Notatka dotycząca konkursu 9.1.2 RPO WO - pobierz.
Notatka dotycząca konkursu 9.2.2 RPO WO - pobierz.

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach programu ERA NET Co-fund MarTERA - technologie morskie

Informujemy, że w dniu 07.01.2020 r. został otwarty nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich. Szczegółowe informacje na temat niniejszego naboru znajdują się w notatce.

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER

Informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił konkurs pod nazwą Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług nr  POWR.02.08.00‐IP.03‐00‐001/20 – na projekty realizowane w ramach Priorytetu II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
 
Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej „Ustawą”), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

Czytaj więcej...

I konkurs programu Era-Net Co-Fund ICT-AGRI-FOOD

Informujemy, że w dniu 18 grudnia 2019 roku został otwarty nabór wniosków na międzynarodowe projekty badawcze w I konkursie Programu Era-Net Co-Fund ICT-AGRI-FOOD. Do pobrania notatka na temat konkursu.

Harmonogram aplikowania w programie Horyzont 2020

Poniżej zamieszczamy Harmonogram konkursów w programie Unii Europejskiej Horyzont 2020, opracowany przez pracowników Biura Projektów Europejskich. 

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami i rodzajami konkursów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.

Do pobrania: Harmonogram aplikowania - Horyzont 2020

Aktualizacja Harmonogramu najistotniejszych dla Uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2020 roku

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany Harmonogram najistotniejszych dla Uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2020 roku, opracowany przez pracowników Biura Projektów Europejskich. 

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami i rodzajami konkursów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.

Do pobrania: Harmonogram

Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Konkurs jest podzielony na cztery rundy trwające:

  1. od 7 lutego do 6 marca 2020 r. (I runda);
  2. od 7 marca do 3 kwietnia 2020 r. (II runda);
  3. od 4 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. (III runda);
  4. od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. (IV runda).

 Instytucja Pośrednicząca (IP) udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

  1. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
  2. eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

IP może dofinansować projekt, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w ciągu trzech lat od zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie).

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej: https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34425&L=550

Konkurs nr 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA w ramach PO IR

Informujemy, że NCBiR ogłosił konkurs nr 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Celem konkursu jest m.in. wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów Działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. Projekty mają też odpowiadać celom Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanego we współpracy z PGNiG i GAZ-SYSTEM, zakładającego wsparcie projektów w obszarze gazownictwa.
 
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska finansowania).
 
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:
1) co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz
2) co najmniej jedna jednostka naukowa.

Czytaj więcej...