Strona główna

Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT)

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT).

Czytaj więcej...

Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego (konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17).

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”

logo power mnisw

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazałą się informacja o zaproszeniu do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi  z najlepszych! 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi  z najlepszych! 2.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP

ncbir

Od 1 marca do 30 czerwca 2017r. trwa nabór do projektów realizowanych przez NCBiR z Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO IR 2017, tzw. „szybka ścieżka”, w których to projektach Politechnika Opolska może występować w roli podwykonawcy wybranego przez przedsiębiorstwo w zapytaniu ofertowym. 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie NCBiR.

Konkurs w ramach RPO WO 2014-2020 działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Opole.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania tj.: realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020 Lokalnym Programie Rewitalizacji Opola do 2023 roku.

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach Programu Studiujesz? Praktykuj! - Działanie 3.1 PO WER

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Programu Studiujesz? Praktykuj! (Działanie 3.1) Konkurs na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych  dla studentów.
Celem programu stażowego musi być zapewnienie realizacji stażu w sposób gwarantujący pozyskanie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu.

Czytaj więcej...

Roczny Plan Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na rok 2017

Informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucji Pośredniczącej dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ukazał się Roczny Plan Działania na rok 2017.

Szczegółowe informacje nt. każdego z konkursów zawarte są w Planie Działania  dostępnym na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania aplikowaniem o środki w ramach konkursu obowiązuje procedura określona w Zarządzeniu Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej.

Do pobrania: informacja nt. planowanych konkursów.

 

Szansa na międzynarodową współpracę na linii nauka-biznes w ramach konkursu RISE (Horyzont 2020)

Horyzont2020

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Research and Innovation Staff Exchange w ramach akcji Marie Skłodowskiej-Curie w programie H2020. Projekty zakładają wymianę pracowników naukowych, ale też kadry zarządzającej, administracyjnej i technicznej zajmującej się badaniami i innowacjami. Są to osoby pracujące w różnych krajach i sektorach, a ich wymiana ma na celu transfer wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi, a także wkład w rozwój innowacji i zaawansowania poziomu badań prowadzonych na szczeblu europejskim oraz umożliwienie rozwoju indywidualnej kariery uczestniczących pracowników.
Projekt może trwać maksymalnie 4 lata a do jego realizacji zaangażowane powinno być konsorcjum składające się z minimum 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020). RISE bazuje na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Obok działań badawczych i innowacyjnych powinna znaleźć się także organizacja szkoleń i konferencji otwartych na zewnątrz. Informujemy, że 5 kwietnia 2017 r. upływa termin składania wniosków.

UWAGA!
10 lutego 2017 r. na Politechnice Śląskiej odbędzie się szkolenie z zakresu przygotowywania aplikacji do konkursu, które poprowadzi Pani Renata Downar-Zapolska, kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE działającego przy Politechnice Gdańskiej. Szczegóły na szkolenia na stronie RPK.

Szansa na międzynarodową współpracę na linii nauka-biznes w ramach konkursu RISE (Horyzont 2020)

Horyzont2020

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Research and Innovation Staff Exchange w ramach akcji Marie Skłodowskiej-Curie w programie H2020. Projekty zakładają wymianę pracowników naukowych, ale też kadry zarządzającej, administracyjnej i technicznej zajmującej się badaniami i innowacjami. Są to osoby pracujące w różnych krajach i sektorach, a ich wymiana ma na celu transfer wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi, a także wkład w rozwój innowacji i zaawansowania poziomu badań prowadzonych na szczeblu europejskim oraz umożliwienie rozwoju indywidualnej kariery uczestniczących pracowników.
Projekt może trwać maksymalnie 4 lata a do jego realizacji zaangażowane powinno być konsorcjum składające się z minimum 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020). RISE bazuje na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Obok działań badawczych i innowacyjnych powinna znaleźć się także organizacja szkoleń i konferencji otwartych na zewnątrz. Informujemy, że 5 kwietnia 2017 r. upływa termin składania wniosków.

UWAGA!
10 lutego 2017 r. na Politechnice Śląskiej odbędzie się szkolenie z zakresu przygotowywania aplikacji do konkursu, które poprowadzi Pani Renata Downar-Zapolska, kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE działającego przy Politechnice Gdańskiej. Szczegóły na szkolenia na stronie RPK.