English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

czwartek, listopad 30, 2023 Aktualności

Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu Digital Europe (KPK DEP) informuje o rozpoczynających się nowych naborach w ramach programu DEP dotyczących zaawansowanych umiejętności cyfrowych.

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie konkursowe dla 3 naborów w obszarze Advanced Digital Skills:
- SPECIALISED EDUCATION PROGRAMMES IN KEY CAPACITY AREAS,
- CYBERSECURITY SKILLS ACADEMY,
- SPECIALISED EDUCATION PROGRAMMES IN KEY CAPACITY AREAS - ADVANCED DIGITAL SKILLS ANALYSIS.

Nabory mają ruszyć 21 listopada i potrwać do 21 marca 2024 r.

W szczególności proszę zwrócić uwagę na nabór SPECIALISED EDUCATION PROGRAMMES IN KEY CAPACITY AREAS. Celem naboru jest poszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej uczelni wyższych w zakresie kształcenia specjalistów IT. Projekty powinny dotyczyć opracowania i realizacji programów szkolnictwa wyższego, takich jak studia licencjackie i magisterskie prowadzące do uzyskania dyplomu, a także opracowania powiązanych samodzielnych modułów prowadzących do uzyskania certyfikatu.

poniedziałek, listopad 27, 2023 Aktualności

Informujemy, że NCBiR ogłosiło nabór nr FENG.01.01-IP.01-005/23 - Ścieżka SMART w ramach Priorytetu I: Wsparcie dla przedsiębiorstw Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Nabór skierowany jest do konsorcjów, planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się konsorcja, w skład których mogą wchodzić m.in.:
• duże przedsiębiorstwa i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe lub
• MŚP i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe lub
• duże przedsiębiorstwa i MŚP oraz organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe.

Termin naboru wniosków: 15.12.2023 - 08.02.2024 r.

czwartek, listopad 23, 2023 Aktualności

Informujemy, że w dniu 20.11.2023r. ogłoszony został nabór 11_23_011 w ramach programu Interreg Czechy – Polska (numer i nazwa priorytetu: 1. Zintegrowany system ratownictwa i środowisko, cel szczegółowy: 1.2 Bardziej skoordynowane podejście do ochrony środowiska na pograniczu czesko-polskim).

Termin końcowy składania propozycji projektowych: 07.02.2024 r.
Data zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie: 15.05.2024 r.

Udział współfinansowania z EFRR: max. 80 %.
Udział współfinansowania z pozostałych źródeł: min. 20 % (wkład własny).

Minimalna kwota dofinansowania z EFRR na projekt: 60 000 EUR dla projektów nieinwestycyjnych/ 80 000 EUR dla projektów inwestycyjnych.
Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR na projekt: 1 500 000 EUR.

Nabór dotyczy projektów na ochronę przyrody, dbałość o zasoby naturalne i ograniczanie zanieczyszczeń.
Wnioskodawcą, tzn. podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie, jest partner wiodący (szczegółowa definicja partnera wiodącego - patrz lista pojęć w Podręczniku dla wnioskodawcy).

poniedziałek, lipiec 10, 2023 Aktualności

05 lipca 2023 r. NCBiR ogłosiło konkurs numer FERS.01.05-IP.08-006/23 Kształcenie na potrzeby gospodarki.

Celem naboru konkurencyjnego jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się uczelnie.

Grupę docelową w projektach stanowią studencioraz pracownicy uczelni. Pracownicy uczelni to osoby prowadzące lub wspierające proces kształcenia na kierunkach studiów objętych wsparciem, bez względu na formę zatrudnienia.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące kompleksowy program wsparciarealizowany na kierunku lub kierunkach studiów, umożliwiający dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji studentów danego kierunku lub kierunków studiów do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem. Działania te mają na celu dostosowanie oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego (uczelni) do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

wtorek, maj 16, 2023 Aktualności

Informujemy, że w dniu 15 maja 2023 r. NCBiR ogłosiło konkurs Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę (numer FERS.01.05-IP.08-002/23) z terminem aplikowania do 17 lipca br.

Celem naboru konkurencyjnego jest realizacja działań przyczyniających się do podnoszenia kwalifikacji lub kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę na uczelni, a także kompetencji lub kwalifikacji doktorantów.Działania planowane do realizacji w projekcie muszą obligatoryjnie prowadzić do uzyskania lub podniesienia przez kadrę lub doktorantów, wszystkich poniżej wskazanych kwalifikacji lub kompetencji: dydaktycznych (w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz metodyki kształcenia), cyfrowych, na rzecz zielonej transformacji. Poza ww. obligatoryjnymi kwalifikacjami lub kompetencjami, istnieje możliwość realizowania w ramach projektu również wsparcia podnoszącego kwalifikacje lub kompetencje kadry prowadzącej dydaktykę u wnioskodawcy lub partnera (jeśli dotyczy) w zakresie projektowania uniwersalnego, przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych i innych kompetencji merytorycznych.

Więcej informacji na temat naboru dostępne jest na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/rozwoj-kwalifikacji-i-kompetencji-kadry-realizujacej-dydaktyke

środa, maj 17, 2023 Aktualności

UWAGA: Aktualizacja dokumentacji dla naboru pt. „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” w ramach FERS https://www.gov.pl/web/ncbr/aktualizacja-dokumentacji-dla-naboru-pt-ksztalcenie-na-potrzeby-branz-kluczowych-w-ramach-fers

Informujemy, że w dniu 8 maja 2023 r. NCBiR ogłosiło konkurs numer FERS.01.05-IP.01-001/23 Kształcenie na potrzeby branż kluczowych, z terminem aplikowania do 10 lipca br.

Celem naboru jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby wskazanych w założeniach naboru branż kluczowych dla rozwoju gospodarki, tj. energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport. Dofinansowanie udzielane jest na realizację kompleksowych programów wsparcia skierowanych do studentów i kadry prowadzącej dydaktykę na kierunkach studiów objętych projektem.

Więcej informacji na temat naboru dostępne jest na stronie:  Kształcenie dla branż - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

wtorek, kwiecień 11, 2023 Aktualności

W związku z aktualizacją harmonogramu naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., zaachęcamy do zapoznania się z wybranymi konkursami dla uczelni wyższych (obowiązuje od 29.03.2023r.) - harmonogram.

Nabory w działaniach FENG w 2023 r. uwzględniają bogatą ofertę wsparcia dla firm, a także organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi prawie 4,7 mld euro (21 mld zł), co stanowi około 60% alokacji FENG.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w powiązaniu z art. 49 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.) harmonogram będzie podlegał aktualizacji minimum raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby wprowadzenia zmian, Instytucja Zarządzająca będzie dokonywała dodatkowych aktualizacji dokumentu.

Więcej informacji na stronie Programu FENG:  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (nowoczesnagospodarka.gov.pl) 

 

wtorek, kwiecień 04, 2023 Aktualności

Informujemy, że w dniu 31.03.2023r. opublikowany został Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Zestawienie naborów przygotowane pod kątem możliwości aplikowania przez Politechnikę Opolską dostępne TUTAJ.

Pełna wersja harmonogramu dostępna jest na stronie internetowej.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).