Strona główna

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 dotyczący postępowań o udzielenie zamówienia oraz wzory list sprawdzających do zamówień

Uprzejmie informujemy, że na stronie Portalu Funduszy Europejskichzostał upubliczniony dokument pn. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020” autorstwa Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa.

Czytaj więcej...

Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.
 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej NCBiR.

Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach POWER

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – trzy konkursy:

Czytaj więcej...

Szkolenie „Horyzont 2020 – przygotowanie wniosku w projekcie badawczo-innowacyjnym”, Gliwice, 24.05.2017

W imieniu RPK Politechnika Śląska serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 24.05.2018 r. w godzinach 09:00 - 15.00 w auli J Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18B, Gliwice

Podczas spotkania dowiesz się, min. dzięki ćwiczeniom praktycznym:

  • czym jest Horyzont 2020,
  • jakie projekty mogą być w ramach niego finansowane,
  • jak wygląda dokumentacja konkursowa i jak się w niej odnaleźć,
  • jak stworzyć odpowiednie konsorcjum,
  • gdzie znaleźć partnera,
  • jak wyglądają formularze wniosku,
  • co podkreślać, a czego unikać przy pisaniu wniosku projektu badawczo-innowacyjnego,
  • jakie są kryteria oceny wniosków.

Rejestracja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenG-sTDF868puo2FxBz89NNpahQuZGtQiW3Pun7CtgUXvdRg/viewform?c=0&w=1

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona (35), decyduje kolejność zgłoszeń.

Program do pobrania.

Szkolenie „Umiędzynarodowienie jednostki i dodatkowe środki na badania, czyli jak pozyskać stypendystę?”

RPK Politechnika Śląska  zaprasza serdecznie na spotkanie informacyjne pt. „Umiędzynarodowienie jednostki i dodatkowe środki na badania, czyli jak pozyskać stypendystę?”,  które odbędzie się 10.05.2018 r. w godzinach 10:00 - 12.00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, ul. Banacha 7, Gliwice.

Czytaj więcej...

Konkurs "Projekty aplikacyjne" w ramach POIR

NCBiR ogłosiło konkurs w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Regulamin konkursu nie wskazuje konkretnego obszaru badawczego, zatem o granty mogą starać się przedstawiciele różnych dziedzin gospodarki. Niezbędne jest jednak, aby projekty wpisywały się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.   Aktualny konkurs jest już ostatnim w ramach Poddziałania 4.1.4 POIR.

Czytaj więcej...

Konkurs „Trzecia Misja Uczelni” w ramach POWER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2018 r. (godz. 14:00).

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiło III nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji.

Czytaj więcej...