Strona główna

Konkurs na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza Konkurs w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.  Wnioskodawca musi mieć co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  • interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość   transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Czytaj więcej...

Harmonogram konkursów w 2017 roku

Poniżej zamieszczamy harmonogram najistotniejszych dla Uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2017 roku.  Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami i rodzajami konkursów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie oraz ewentualnych pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Zarządzania Projektami (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Do pobrania: Harmonogram konkursów istotnych dla uczelni w 2017 roku

Szczegółowe harmonogramy naborów wniosków dla wszystkich programów operacyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2017-rok/

Nabór projektów w ramach 3 osi priorytetowej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Informujemy, że ogłaszono nabory projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W ramach osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje termin złożenia propozycji projektowej mija 01.04. 2017 r. natomiast wniosku projektowego 15.06.2017 r.  W ramach osi 3 wspierane będą następujące rodzaje działań:

1. Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia

2. Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy

3. Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty.

Minimalna wysokość dofinansowania EFRR: 40 000,01 EUR

Alokacja w ramach naboru: 6 705 882,35 EUR

Minimalny wkład własny: 15%

Więcej informacji na stronie: http://www.cz-pl.eu/ gdzie również zamieszczono zatwierdzony harmonogram naborów wniosków dla osi priorytetowych 1-4.

Ósmy konkurs w programie LIDER

lider logo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w programie LIDER, skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln. 

Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie NCBiR

Konkurs w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

Informujemy, że STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiła I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania: 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Planowany termin składania wniosków aplikacyjnych: od 12.12.2016 r. do 19.12.2016 r.
Więcej informacji na stronie http://rpo.opolskie.pl/?p=19474

Zmiana w programie "Granty na granty: promocja jakości..."

Horyzont2020

Z dniem 7 listopada 2016 r. wprowadza się zmianę w zasadach finansowania programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.

Dotychczasowe zasady ustanowionego z dniem 20 czerwca 2016 r. programu umożliwiały refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego poniesionych (czyli faktycznie wydatkowanych) w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na wybrane wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...