Strona główna

Śniadanie z projektami - 26 września 2018 - Politechnika Śląska

Politechnika Śląska zaprasza na  kolejną edycję Śniadania z Projektami, które odbędzie się w dniu 26 września 2018 roku (środa) w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej (aula B), ul. Konarskiego 22b, 44-100 Gliwice w godzinach 9.00 - 12.00

Będą Państwo mogli indywidualnie porozmawiać na tematy związane z projektami międzynarodowymi, a przy okazji zjeść pyszne śniadanie w doborowym towarzystwie.

Tematy, które będą poruszane to:
1. Oferty mobilnościowe
2. Granty na podniesienie potencjału jednostki (widening) oraz granty ERC
3. Projekty realizowane w konsorcjach międzynarodowych oraz finanse
4. Oferta NCN i NCBR
5. Fundusze Strukturalne

Zgłoszenia na Śniadanie z Projektami są przyjmowane do 24 września 2018 roku poprzez wypełnienie formularza, do którego odnośnik znajduje się w linku: Rejestracja

niadanie z projektami

Europejskie Forum Technologiczne

Serdecznie zapraszamy na Europejskie Forum Technologiczne, które odbędzie się w dniach  26 - 27 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
 
Forum będzie otwartą platformą konsultacji z szerokim gronem zainteresowanych stron na temat europejskiej polityki badań i technologii.
Głównymi celami Forum są:
•    dyskusja nad priorytetami europejskiej polityki naukowo-technicznej i mechanizmami finansowania badań i rozwoju technologii, w szczególności przewidywanymi do wdrożenia w ramach siedmioletniego programu Horyzont Europa,
•    analiza synergii między programem Horyzont Europa a innymi programami unijnymi i krajowymi w zakresie badań, innowacji i konkurencyjności,
•    promocja tworzenia  różnego rodzaju sieci i partnerstw – zarówno przez przemysł, naukę jak i władze publiczne - by uniknąć powielania wysiłków i ustanawiać wspólne cele badawcze i rozwojowe,
•    przedstawienie celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski w zakresie badań i innowacji, które winny być osiągnięte w perspektywie do roku 2020 i 2030, oraz dyskusja nad sposobami ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dużych projektów.

 
Program: http://euroforum.iztech.pl/program
Rejestracja: https://konferencje.ptwp.pl/pl/konferencja,277
Więcej: http://euroforum.iztech.pl/

EFT

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2018

Przechwytywanie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Termin składania dokumentów: 15.10.2018.

Cel konkursu: wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Więcej informacji

Notatka

 

Konkurs w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Uprzejmie informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa).

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Czytaj więcej...

Konkurs pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi w ramach POWER

Uprzejmie informujemy o trwającym konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Przedmiotem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

1. przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

2. przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

3. propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

4. przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej...

Konkurs WIDESPREAD-03-2018: TWINNING do dnia 15 listopada 2018 r.

Przedmiot konkursu: Twinning ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Będzie to rodzaj współpracy sieciowej w oparciu o przedstawioną strategię naukową dla intensyfikacji i stymulowania zdolności doskonałości naukowej i innowacyjnej w określonej dziedzinie badań przy wykorzystaniu doskonałości naukowej partnerów zaangażowanych w realizację projektu w schemacie Twinning. Pożądane będzie odniesienie do krajowych lub regionalnych Strategii Inteligentnej Specjalizacji.
Wspierane działania: krótkie wymiany personelu, wizyty ekspertów i krótkie szkolenia na miejscu lub wirtualnie. Warsztaty, uczestnictwo w konferencjach, organizacja szkół letnich, działania promocyjne i popularyzatorskie. Nie przewiduje się finansowania infrastruktury, sprzętu i kosztów badań.
Konsorcjum: minimum 3 uczestników:
- Jednostka badawcza z kraju, którego Indeks Zbiorczy Doskonałości Badawczej wynosi poniżej 70 % średniej unijnej. Jednostka ta pełnić będzie rolę koordynatora.
- Minimum 2 doskonałe jednostki naukowe (światowi liderzy w swojej dziedzinie) z kraju europejskiego lub stowarzyszonego innego niż koordynator.
Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną, poprzez Participant Portal.

Konkurs WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs do dnia 15 listopada 2018 r.

Przedmiot konkursu: Instrument ERA Chairs dedykowany jest uniwersytetom i innym instytucjom badawczym, a jego celem jest wsparcie tych jednostek w pozyskaniu i utrzymaniu wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenie zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej jednostki. Stanowiska ERA Chairs powinni obejmować wybitni naukowcy w wybranej (i dowolnej) dziedzinie badań, którzy powołają w jednostce nowy zespół naukowy i będą prowadzić badania na najwyższym światowym poziomie. Przewidywanym efektem takich działań będzie m.in. wzrost doskonałości naukowej jednostki oraz zwiększenie jej skuteczności w pozyskiwaniu dalszego finansowania.
Wspierane działania:
- rekrutacja;
- wynagrodzenie Era Chair Holder i jego/jej zespołu badawczego
- koszty związane z wdrażaniem zmian: szkolenia, spotkania, publikacje, koszty wyposażenia (w niewielkim stopniu, muszą być uzasadnione).
Maksymalny budżet projektu: 2,5 mln EUR na okres do 5 lat
Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną poprzez Participant Portal.

Konkurs Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes: MSCA-COFUND-2018 do dnia 27 września 2018 r.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na istniejące lub nowo utworzone programy studiów doktoranckich i programy grantowe dla doświadczonych naukowców.
Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020 opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność. Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy projektów:
1. Doctoral Programmes – przeznaczone dla początkujących naukowcom, w tym doktorantów;
2. Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców. W H2020 KE dopuszcza możliwość dofinansowania projektu MSCA z Funduszy Strukturalnych.
Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną, poprzez Participant Portal.