Strona główna

Konkurs nr 3.5 POWER "Centrum wiedzy o dostępności"

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20  „Centrum wiedzy o dostępności” w ramach Priorytetu III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
Celem konkursu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.

W ramach projektu wymagane jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania jednego centrum wiedzy o dostępności w ramach wyłącznie jednego wybranego obszaru z niżej wskazanych:
 - Architektura, urbanistyka i budownictwo,
 - Transport i mobilność,
 - Cyfryzacja i komunikacja,
 - Design i przedmioty codziennego użytku,
 - Zdrowie.

Czytaj więcej...

Konkurs nr 7/1.1.1/2020 - Szybka Ścieżka „Agrotech”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 7/1.1.1/2020 -  Szybka Ścieżka „Agrotech” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Konkurs jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym, na które przeznaczona została kwota w wysokości 100 mln PLN. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty, których miejsca realizacji znajdują się w regionach słabiej rozwiniętych, tj. wszystkich województwach z wyjątkiem województwa mazowieckiego. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). W przypadku konsorcjum – żaden z konsorcjantów nie może realizować projektu na terenie województwa mazowieckiego. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Wnioski można składać od 10 września do 6 listopada 2020 r. Konkurs nie jest podzielony na rundy. Więcej informacji znajduje się w opracowanej notatce (do pobrania)
Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie organizatora konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-7-1-1-1-2020/

Granty i stypendia Euraxess - sierpień 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców przygotowaną przez sieć Euraxess Polska.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

Nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad - konkurs Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Uprzejmie informujemy, iż aktualnie trwa nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Termin składania wniosków kończy się dnia 16 września 2020 r. Zainteresowani wnioskodawcy mogą konsultować swoje wnioski projektowe w Biurze Euroregionu Pradziad: http://www.europradziad.pl/

W ramach konkursu można składać wnioski w 2 Osi Priorytetowej: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz w 4 Osi Priorytetowej: Współpraca między instytucjami i społecznościami.

Nałożone zostały jednak warunki dodatkowe:
- w OP 2 nabór zostanie ograniczony do projektów w ramach, których przewidziana będzie realizacja wskaźników:
• liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie i/lub większemu wykorzystaniu,
• realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Nie będzie więc możliwości składania wniosków i realizacji projektów mających na celu osiągnięcie wskaźnika: liczba zrealizowanych wspólnych transgranicznych mechanizmów/działań zmierzających do wspólnego zarządzania powiązanych elementów i/lub reagujących na wspólne wyzwania w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Polska strona nie będzie prowadziła naboru wniosków projektowych typu A (projekty finansowane przez partnerów po obu stronach granicy) w żadnej z Osi Priorytetowych.

Do pobrania notatka dotycząca  konkursu.

Rekomendacje Komisji Europejskiej w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przypomina, iż w związku z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Funduszy Europejskich istnieje obowiązek, aby informować, że są one współfinansowane ze środków polityki spójności UE, a także właściwie oznaczać materiały i dokumenty. W celu wypełnienia obowiązków informacyjno-promocyjnych Beneficjent powinien zagwarantować, że w miejscach realizacji projektu jego uczestnicy oraz odbiorcy zostaną poinformowani o współfinansowaniu projektu z Funduszy Europejskich. Poniżej znajduje się rekomendacja Komisji Europejskiej z prośbą o stosowanie.

Aktualizacja „Planu Działania na rok 2020”

Instytucja Pośrednicząca informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r. Pan dr inż. Wojciech Kamieniecki – Dyrektor NCBR zatwierdził zaktualizowany „Plan Działania na rok 2020” dla osi III PO WER (wersja 2020/2). Zmiany zostały wprowadzone na podstawie uchwały nr 316 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 22 czerwca br. i dotyczą:

  • umieszczenia w Planie nowej fiszki konkursowej w działaniu 3.5 pn. „Centrum wiedzy o dostępności”.

Aktualna wersja Planu Działania na rok 2020 dostępna jest w zakładce Roczne plany działania.

Granty i stypendia Euraxess - lipiec 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania.

Zbiór wyjasnień wybranych przepisów

Informujemy, że w dniu 06.07.2020 r. ukazał się Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
Po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania rozwiązań wprowadzonych specustawą funduszową przygotowano kolejny Zbiór Wyjaśnień.
Zawarto w nim zaktualizowane interpretacje prawne istotnych rozwiązań oraz wskazówek ułatwiających ich zastosowanie na poziomie poszczególnych projektów.
 
 

Konkurs 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka POIR

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2020 r. został ogłoszony konkurs nr 6/1.1.1/2020 – Szybka Ścieżka w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  Celem konkursu jest w szczególności poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.
 
W ramach konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 
Do konkursu mogą przystąpić m.in. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.

Czytaj więcej...