English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

poniedziałek, lipiec 10, 2023 Aktualności

05 lipca 2023 r. NCBiR ogłosiło konkurs numer FERS.01.05-IP.08-006/23 Kształcenie na potrzeby gospodarki.

Celem naboru konkurencyjnego jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się uczelnie.

Grupę docelową w projektach stanowią studencioraz pracownicy uczelni. Pracownicy uczelni to osoby prowadzące lub wspierające proces kształcenia na kierunkach studiów objętych wsparciem, bez względu na formę zatrudnienia.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące kompleksowy program wsparciarealizowany na kierunku lub kierunkach studiów, umożliwiający dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji studentów danego kierunku lub kierunków studiów do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem. Działania te mają na celu dostosowanie oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego (uczelni) do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

wtorek, maj 16, 2023 Aktualności

Informujemy, że w dniu 15 maja 2023 r. NCBiR ogłosiło konkurs Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę (numer FERS.01.05-IP.08-002/23) z terminem aplikowania do 17 lipca br.

Celem naboru konkurencyjnego jest realizacja działań przyczyniających się do podnoszenia kwalifikacji lub kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę na uczelni, a także kompetencji lub kwalifikacji doktorantów.Działania planowane do realizacji w projekcie muszą obligatoryjnie prowadzić do uzyskania lub podniesienia przez kadrę lub doktorantów, wszystkich poniżej wskazanych kwalifikacji lub kompetencji: dydaktycznych (w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz metodyki kształcenia), cyfrowych, na rzecz zielonej transformacji. Poza ww. obligatoryjnymi kwalifikacjami lub kompetencjami, istnieje możliwość realizowania w ramach projektu również wsparcia podnoszącego kwalifikacje lub kompetencje kadry prowadzącej dydaktykę u wnioskodawcy lub partnera (jeśli dotyczy) w zakresie projektowania uniwersalnego, przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych i innych kompetencji merytorycznych.

Więcej informacji na temat naboru dostępne jest na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/rozwoj-kwalifikacji-i-kompetencji-kadry-realizujacej-dydaktyke

środa, maj 17, 2023 Aktualności

UWAGA: Aktualizacja dokumentacji dla naboru pt. „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” w ramach FERS https://www.gov.pl/web/ncbr/aktualizacja-dokumentacji-dla-naboru-pt-ksztalcenie-na-potrzeby-branz-kluczowych-w-ramach-fers

Informujemy, że w dniu 8 maja 2023 r. NCBiR ogłosiło konkurs numer FERS.01.05-IP.01-001/23 Kształcenie na potrzeby branż kluczowych, z terminem aplikowania do 10 lipca br.

Celem naboru jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby wskazanych w założeniach naboru branż kluczowych dla rozwoju gospodarki, tj. energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport. Dofinansowanie udzielane jest na realizację kompleksowych programów wsparcia skierowanych do studentów i kadry prowadzącej dydaktykę na kierunkach studiów objętych projektem.

Więcej informacji na temat naboru dostępne jest na stronie:  Kształcenie dla branż - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

wtorek, kwiecień 11, 2023 Aktualności

W związku z aktualizacją harmonogramu naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., zaachęcamy do zapoznania się z wybranymi konkursami dla uczelni wyższych (obowiązuje od 29.03.2023r.) - harmonogram.

Nabory w działaniach FENG w 2023 r. uwzględniają bogatą ofertę wsparcia dla firm, a także organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi prawie 4,7 mld euro (21 mld zł), co stanowi około 60% alokacji FENG.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w powiązaniu z art. 49 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.) harmonogram będzie podlegał aktualizacji minimum raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby wprowadzenia zmian, Instytucja Zarządzająca będzie dokonywała dodatkowych aktualizacji dokumentu.

Więcej informacji na stronie Programu FENG:  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (nowoczesnagospodarka.gov.pl) 

 

wtorek, kwiecień 04, 2023 Aktualności

Informujemy, że w dniu 31.03.2023r. opublikowany został Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Zestawienie naborów przygotowane pod kątem możliwości aplikowania przez Politechnikę Opolską dostępne TUTAJ.

Pełna wersja harmonogramu dostępna jest na stronie internetowej.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

środa, luty 22, 2023 Aktualności

Informujemy, że w dniu 16 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałą nr 8821/2023 Szczegółowy opis priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (wersja nr 1). Zapisy dokumentu obowiązują od 16 lutego 2023 r.

Dokument dostępny pod linkiem: Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 | Regionalny Program Województwa Opolskiego

 

piątek, luty 10, 2023 Aktualności

Informujemy, że w dniu 09.02.2023 roku ukazał się Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) FERS to dokument, który systematyzuje zapisy programu, ale nie zmienia jego zakresu. Przykładowo, SZOP wprowadza podział typów projektów zaplanowanych w programie na działania, wskazuje, jakie Instytucje Pośredniczące będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych działań, a także jakie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. Informuje również m.in. o poziomie dofinansowania czy limicie wydatków w ramach tzw. cross-financingu, a także wskaźnikach przyporządkowanych do poszczególnych działań.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pod linkiem: https://www.rozwojspoleczny.gov.pl/media/114437/SZOP.pdf

czwartek, luty 09, 2023 Aktualności

Informujemy, że w dniu 08.02.2023 roku zostało opublikowane Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie Planu równości płci dla Politechniki Opolskiej.

Z treścią zarządzenia można zapoznać się tutaj.
Natomiast Plan równości płci dla Politechniki Opolskiej dostępny jest tutaj.

Niniejszy dokument jest niezbędny m.in. w kontekście aplikowania o środki UE z Programu Ramowego Horyzont Europa.
W programie tym wprowadzono bowiem od 2023 roku posiadanie Planów Równości Płci jako kryterium kwalifikowalności projektów – nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania w tym programie przez instytucje publiczne, jeśli nie posiadają one GEP (Gender Equality Plan).

Zachęcamy do zapoznania się z powyższym dokumentem.