Strona główna

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:
1.reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000);
2.tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;
3.budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej;
4.podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
5.opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej;
6.tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
7.wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.W przypadku realizacji typu projektu określonego powyżej w pkt. 7, objęte projektem działania/kampanie informacyjno – edukacyjne muszą być komplementarne i uzupełniające do działań/kampanii ogólnopolskich, wykazanych w punkcie 3.8 wniosku. Ponadto w ramach ww. typu z finansowania wyłączone są emisje spotów reklamowych w TV.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
•jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
•jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
•PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
•Parki Krajobrazowe;
•rezerwaty przyrody;
•organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne prowadzące działalność non-profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
•jednostki sektora finansów publicznych;
•uczelnie wyższe;
•przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek  o dofinansowanie.


Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 4 mln PLN na jeden wniosek.


Elementy infrastruktury  wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody.

Kwota alokacji na nabór wynosi 11 000 000,00 PLN.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 85%

Termin składania wniosków: od 19 lipca do 26 sierpnia 2019 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie UMWO.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).