Strona główna

Informujemy, że NCBiR ogłosiło dwa konkursy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, tj.:
1) konkurs nr 4/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka - Tworzywa sztuczne,
2) konkurs nr 5/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka - Technologie kosmiczne.
 
Celem konkursów jest w szczególności poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.
 
Do konkursów mogą przystąpić m.in. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.
 
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów z zakresów wymienionych powyżej tj.: tworzywa sztuczne lub technologie kosmiczne, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej od 2 września do 15 listopada 2019 r. (do godziny 16:00). Konkursy nie są podzielone na rundy.
 
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
Więcej informacji na temat ww. konkursów znajduje się na stronach NCBiR: Szybka ścieżka - Tworzywa sztuczne lub Szybka ścieżka - Technologie kosmiczne.