Strona główna

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim pn.  „Silesia pod błękitnym niebem”.
 
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów Działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. Projekty mają też odpowiadać celom Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Śląskim pn. „Silesia pod błękitnym niebem”, zakładającego wsparcie projektów  w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmuje badania przemysłowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia.
Wnioski składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP od 30 września 2019 r. do 29 stycznia 2020 r. (do godz. 12.00).  Konkurs podzielony jest na 2 rundy.
 
Dokumentacja konkursu dostępna jest na stronie Instytucji Pośredniczącej – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
Do pobrania: notatka dotyczącą konkursu.