Strona główna

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WO na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura (Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego).
 
Przedmiotem konkursu są  następujące typy projektów:
1. Przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa,
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2. Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
3. Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu.
4. Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia.
5. Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych.
6. Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu.
7. Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji  i usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia ,
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
• organizacje pozarządowe,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• instytucje kultury,
• jednostki sektora finansów publicznych,
• przedsiębiorstwa

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 300 tys. PLN na jeden wniosek.
Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura wynosi 4 000 000,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Maksymalny % poziom dofinansowania - 85 %
Minimalny wkład własny beneficjenta - 15%
 
Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek.
 
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 24 do 31 października 2019 r.
 
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie    RPO WO 2014-2020.  
 
Jednocześnie informuję, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).