Strona główna

23 września 2019 r. ogłoszone zostały nabory do konkursów POLNOR i POLNOR CCS.

POLNOR  2019

Konkurs główny na projekty bilateralne, realizowane przez konsorcjum składające się przynajmniej z jednej polskiej jednostki i jednej norweskiej kwalifikujących się do dofinansowania zgodnie z zasadami programu, przy czym jedna z jednostek musi być prywatnym przedsiębiorstwem.

Obszary tematyczne konkursu:

 • Zdrowie i opieka społeczna
 • Przemysł i technologie informacyjne
 • Transport i klimat
 • Żywność i zasoby naturalne
 • Rozwój społeczny i gospodarczy
 • Pojazdy bezzałogowe

Alokacja: 49 745 454 EUR, z czego: 500 000 – 1 500 000 EUR na projekt

Termin składania wniosków: 12 grudnia 2019, godz. 16:00 CEST

Maksymalna czas trwania projektu: 36 m-cy

Dofinansowanie dla jednostek badawczych: do 100%

Link www do dokumentacji konkursowej:   POLNOR 2019 

POLNOR CCS  2019

Jeden z konkursów towarzyszących, którego tematyka skupia się wokół wychwytywania
i składowania
dwutlenku węgla. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym. Aplikuje konsorcjum składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego.

Obszary tematyczne konkursu:
Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w tym:

 • Pełna analiza łańcucha wartości
 • Nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS
 • Pilotażowe instalacje do magazynowania CO2
 • Nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę
 • Rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi
  i przemysłowymi

Alokacja: 11 764 706 EUR, z czego: 500 000 – 1 500 000 EUR na projekt

Termin składania wniosków: 12 grudnia 2019, godz. 16:00 CEST

Maksymalna czas trwania projektu: 36 m-cy

Dofinansowanie dla jednostek badawczych: do 100%

Link www do dokumentacji konkursowej: POLNOR CCS 2019

KATEGORIE  KOSZTÓW

- personel – osoby bezpośrednio związane z realizacją projektu

- materiały zużywalne – odczynniki, półprodukty, surowce

- sprzęt – do wartości amortyzacji wyliczanej proporcjonalnie do wykorzystania w projekcie

- podróże – związane z realizacją projektu

- inne koszty bezpośrednie np.: koszty konsultacji, promocji, audytu

- podwykonawstwo nie może obejmować działań pomocniczych np. usług księgowych

- koszty pośrednie – w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem podwykonawstwa

PRZYDATNE INFORMACJE

Materiały szkoleniowe z dni informacyjnych dotyczących Polskiego Programu Badań Stosowanych, 19 i 25.06.2019, Warszawa (prezentacje oraz nagrania) zostały udostępnione na stronie NCBR (link).

Aktualności:

Baza partnerów: https://www.forskningsradet.no/en/apply-for-funding/international-funding/eos-midlene/eea-and-norway-grantspartner-search/Opracowała Joanna Drozd
na podstawie materiałów NCBR
w dn. 02-10-2019