Strona główna

Informujemy, że NCBiR ogłosił konkurs nr 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Celem konkursu jest m.in. wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów Działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. Projekty mają też odpowiadać celom Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanego we współpracy z PGNiG i GAZ-SYSTEM, zakładającego wsparcie projektów w obszarze gazownictwa.
 
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska finansowania).
 
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:
1) co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz
2) co najmniej jedna jednostka naukowa.
 
Wnioski składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej od 3 lutego do 6 lipca 2020 r. (do godz. 16.00). Konkurs podzielony jest na 2 rundy, w których wnioski można składać w terminach: 
1) od 3 lutego do 3 kwietnia 2020 r.;
2) od 4 kwietnia do 6 lipca 2020 r., do godz. 16.00.
 
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie NCBiR.