Strona główna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Konkurs jest podzielony na cztery rundy trwające:

  1. od 7 lutego do 6 marca 2020 r. (I runda);
  2. od 7 marca do 3 kwietnia 2020 r. (II runda);
  3. od 4 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. (III runda);
  4. od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. (IV runda).

 Instytucja Pośrednicząca (IP) udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

  1. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
  2. eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

IP może dofinansować projekt, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w ciągu trzech lat od zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie).

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej: https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34425&L=550