Strona główna

Informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił konkurs pod nazwą Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług nr  POWR.02.08.00‐IP.03‐00‐001/20 – na projekty realizowane w ramach Priorytetu II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
 
Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej „Ustawą”), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.
 
Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego – gmina.
W przypadku realizacji projektu w formule partnerskiej, rolę lidera partnerstwa pełni gmina, będąca stroną umowy o dofinansowanie (Wnioskodawca). Partnerami w projekcie mogą być m.in.: uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.
 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 31 stycznia 2020 r. (od godziny 0:00) do dnia 28 lutego 2020 r. (do godziny 12.00) na formularzu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w ramach utworzonego przez Instytucję Organizującą Konkurs naboru.
 
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie NCBiR.