Strona główna

Informujemy, że Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiła dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów:

1. W ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020,
2. W ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020.
 
Notatka dotycząca konkursu 9.1.2 RPO WO - pobierz.
Notatka dotycząca konkursu 9.2.2 RPO WO - pobierz.
 
Więcej informacji na temat konkursu 9.1.2 RPO WO znajduje się na internetowej stronie NCBiR, natomiast informacje dotyczące konkursu 9.2.2 RPO WO dostępne są na stronie NCBiR.
 
Przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).