Strona główna

Informujemy, że do końca czerwca br. można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w obszarze dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego.
W pierwszym konkursie na rzecz tworzenia usług i aplikacji wykorzystujących informacje sektora publicznego, przeznaczone zostanie 20 milionów złotych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.4. „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiła w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w następujących terminach:

I runda - od 3 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r.
II runda - od 9 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie można otrzymać na:

• wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;

• rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.

Utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu
zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia. Mogą to być
zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.

O szczegółach konkursu można przeczytać w notatce oraz na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa:
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-i-nabor

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).