Strona główna

Informujemy, że dnia 19 maja 2020 r. uległy zmianie oraz częściowemu zawieszeniu w stosowaniu "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-202".
Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu:
1. umożliwienie uznania za dopuszczalny procentowy poziom wartości wydatków na zakup środków trwałych (o wartości wyższej niż 10 000 PLN netto) w ramach kosztów bezpośrednich oraz cross-financingu, wykraczający ponad poziom określany przez IZ PO w PO lub w SZOOP;
2. umożliwienie uznania kwalifikowalności wydatków związanych z zaangażowaniem personelu projektu mimo, że łączne zaangażowanie przekracza 276 godzin miesięcznie;
3. umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów zaangażowania pracownika beneficjenta, pełniącego rolę personelu projektu, do realizacji zadań w ramach projektu także na podstawie stosunku cywilnoprawnego, czyli np. UMÓW ZLECEŃ;
Definicja personelu nie uległa zmianie bądź zawieszeniu w Wytycznych (str. 13), natomiast czasowo (od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.) jedynie dopuszczono w związku z COVID-19 możliwość zawierania umów cywilno-prawnych również z pracownikami beneficjenta (oczywiście musi się to odbywać przy poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego, czyli m.in. nie wolno zawrzeć z etatowym pracownikiem umowy zlecenia na tożsamy rodzaj pracy / usługi, zlecenie musi się odbywać poza standardowymi godzinami pracy etatu, należy też pamiętać o procedurach konkurencyjnych).
4. umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów wyposażenia stanowiska pracy personelu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy niezależnie od wymiaru czasu pracy,
5. umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów pośrednich projektów EFRR/FS mimo, że możliwość ta nie wynika z wytycznych, SZOOP, regulaminu konkursu, dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym lub umowy o dofinansowanie projektu.
Zawiesza się stosowanie następujących postanowień:
- sekcja 6.12.1 pkt 6,
- podrozdział 6.15 pkt 8 lit. b,
- sekcja 6.15.1 pkt 1,
- sekcja 6.15.1 pkt 6,
- podrozdział 7.5 pkt 2.
Stosowanie Wytycznych w w/w zakresie zawiesza się od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.