Strona główna

Informujemy,  że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Priorytetu IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działania 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania  4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.  Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowo-przemysłowych składających się z max. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem może być jednostka naukowa albo przedsiębiorstwo. Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

Termin naboru wniosków: 1 lipca – 31 lipca 2020 r. (do godziny 16:00).

Jednocześnie przypominam, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

 Do pobrania: notatkę dot. konkursu.