Strona główna

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2020 r. został ogłoszony konkurs nr 6/1.1.1/2020 – Szybka Ścieżka w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  Celem konkursu jest w szczególności poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.
 
W ramach konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 
Do konkursu mogą przystąpić m.in. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.
 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 300 000 000 PLN (słownie: trzysta milionów PLN), przy czym:

1) 100 000 000 PLN – na projekty realizowane w I rundzie,
2) 200 000 000 PLN – na projekty realizowane w II rundzie.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej od 3 sierpnia do 14 września 2020 r., do godz. 16.,  z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:
I) od 3 do 21 sierpnia 2020 r.;
II) od 21 sierpnia do 14 września 2020 r. do godziny 16:00.  
 
Runda I jest skierowana tylko do:
 - dużych przedsiębiorstw realizujących projekty samodzielnie,
 - dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z innymi dużymi przedsiębiorstwami, 
 - dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z udziałem MŚP lub jednostek naukowych, 
Runda II jest skierowana tylko do:
 - MŚP realizujących projekty samodzielnie, 
 - realizujących projekty w konsorcjum z innymi MŚP oraz 
 - MŚP realizujących projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi.
 
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie organizatora konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:  https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/6-1-1-1-2020/