Strona główna

Uprzejmie informujemy, iż aktualnie trwa nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Termin składania wniosków kończy się dnia 16 września 2020 r. Zainteresowani wnioskodawcy mogą konsultować swoje wnioski projektowe w Biurze Euroregionu Pradziad: http://www.europradziad.pl/

W ramach konkursu można składać wnioski w 2 Osi Priorytetowej: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz w 4 Osi Priorytetowej: Współpraca między instytucjami i społecznościami.

Nałożone zostały jednak warunki dodatkowe:
- w OP 2 nabór zostanie ograniczony do projektów w ramach, których przewidziana będzie realizacja wskaźników:
• liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie i/lub większemu wykorzystaniu,
• realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Nie będzie więc możliwości składania wniosków i realizacji projektów mających na celu osiągnięcie wskaźnika: liczba zrealizowanych wspólnych transgranicznych mechanizmów/działań zmierzających do wspólnego zarządzania powiązanych elementów i/lub reagujących na wspólne wyzwania w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Polska strona nie będzie prowadziła naboru wniosków projektowych typu A (projekty finansowane przez partnerów po obu stronach granicy) w żadnej z Osi Priorytetowych.

Do pobrania notatka dotycząca  konkursu.