Strona główna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 7/1.1.1/2020 -  Szybka Ścieżka „Agrotech” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Konkurs jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym, na które przeznaczona została kwota w wysokości 100 mln PLN. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty, których miejsca realizacji znajdują się w regionach słabiej rozwiniętych, tj. wszystkich województwach z wyjątkiem województwa mazowieckiego. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). W przypadku konsorcjum – żaden z konsorcjantów nie może realizować projektu na terenie województwa mazowieckiego. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Wnioski można składać od 10 września do 6 listopada 2020 r. Konkurs nie jest podzielony na rundy. Więcej informacji znajduje się w opracowanej notatce (do pobrania)
Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie organizatora konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-7-1-1-1-2020/