Strona główna

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20  „Centrum wiedzy o dostępności” w ramach Priorytetu III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
Celem konkursu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.

W ramach projektu wymagane jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania jednego centrum wiedzy o dostępności w ramach wyłącznie jednego wybranego obszaru z niżej wskazanych:
 - Architektura, urbanistyka i budownictwo,
 - Transport i mobilność,
 - Cyfryzacja i komunikacja,
 - Design i przedmioty codziennego użytku,
 - Zdrowie.

W ramach projektu przewidziane jest obligatoryjnie realizacja wszystkich poniższych działań :

 - wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum wiedzy o dostępności,
 - współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego,
 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego,
 - wsparcie uczelni – będących Wnioskodawcą i Partnerem projektowym – w przygotowaniu do prowadzenia kształcenia oraz w realizacji działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego, we współpracy z otoczeniem społeczno-ospodarczym,  w tym z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia    wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych,
 - upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego,
 - podnoszenie kompetencji kadry uczelni – będących Wnioskodawcą i Partnerem projektowym – w zakresie zasad projektowania uniwersalnego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
od 24 sierpnia 2020 r. (godz. 08:15) do 20 października 2020 r. (godz. 14:00).
 
W załączeniu notatka dotycząca konkursu.
 
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie organizatora konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34977&L=618
 
Jednocześnie przypominam, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).