Strona główna

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w dniu 4 lipca 2013 r. ogłosiło konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.

Nabór wniosków będzie trwał do dnia 4 września 2013 r.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w/w konkurs na programy rozwoju uczelni we współpracy z partnerami zagranicznymi. 
50 mln zł zostanie przeznaczone na stworzenie nowych kierunków studiów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie kompetencji kadry akademickiej.
W konkursie ważną rolę będzie odgrywało wzbogacenie oferty dydaktycznej o rozwiązania wypracowane we współpracy z prestiżowymi ośrodkami akademickimi z Europy.

Uczelnie oraz instytuty naukowe PAN mogą składać wnioski o dofinansowanie ponadnarodowych programów współpracy międzynarodowej, obejmujących m. in.:

  • przygotowanie i realizację nowych kierunków dla studentów i doktorantów oraz zmodernizowanie programów kształcenia na istniejących już kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy,
  • współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia poprzez staże i praktyki studenckie, a także zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia,
  • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości kształcenia,
  • organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry akademickiej w celu podniesienia poziomu dydaktycznego,
  • stypendia dla młodych naukowców i profesorów wizytujących, zatrudnionych w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.


Dokumentacja konkursowa wraz załącznikami dostępna jest na stronie: http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci