Strona główna

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania wniosków:  do dnia 21.03.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w notatce oraz  na stronie internetowej http://www.pokl.opole.pl/