Strona główna

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dla Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do podniesienia i dostosowania kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektu:

  1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub      doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników      mikro-, małych i średnich      przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami      przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom      organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: do dnia 30.04.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w notatce oraz  na stronie internetowej http://www.pokl.opole.pl/