Strona główna

Informujemy, że do 4 kwietnia 2014 r. można składać wnioski do VI edycji konkursu dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”. Konkurs skierowany jest do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, które w ten sposób chcielibyśmy zaangażować we wspieranie procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Przedmiotem dotacji mogą być projekty o charakterze innowacyjnym, realizowane w następujących formach: badania naukowe lub ekspertyzy oraz prezentacja ich wyników, konferencje (wkład merytoryczny w tym m.in.: wydanie publikacji pokonferencyjnej, zaproszenie prelegentów zagranicznych i krajowych, współpraca z ośrodkami naukowymi, zwiększenie oddziaływania międzynarodowego konferencji, tłumaczenia) publikacje naukowe, w tym elektroniczne, prezentujące efekty badań, ekspertyz, analiz i koncepcji przyczyniające się w znaczący sposób do poprawy wdrażania funduszy europejskich oraz wsparcia rozwoju regionalnego.

Konkurs Dotacji realizowany jest w trzech liniach tematycznych:  „polityka regionalna” „polityka społeczno-gospodarcza”,  „metodologia oraz sposoby planowania, organizacji i realizacji ewaluacji polityki spójności”

Wysokość jednostkowej dotacji nie może przekraczać:

a) badania naukowe oraz prezentacja ich wyników – 80 000 zł.

b) konferencje – 60 000 zł.

c) publikacje naukowe – 30 000 zł.

Dotacje wymienione w pkt a, b, c nie mogą być łączone ze sobą.

Wkład własny oferenta musi stanowić minimum 30% wnioskowanej kwoty dotacji.  Więcej informacji w notatce oraz na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/