Strona główna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w dniu 17 czerwca 2014 r. konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014: na projekty w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni", mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.

Projekty obejmować mogą wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do prac (w oparciu o najnowsze badania rynku). Nabór stanowi pilotaż Programu Rozwoju Kompetencji, który będzie realizowany w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków programu POWER.

Pogramy rozwojowe uczelni realizowane w ramach niniejszego konkursu obejmują obligatoryjną realizację elementu współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenia zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.  Konkurs dopuszcza dodatkowo realizację elementu: dostosowania programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, we współpracy z pracodawcami. Każdy z wdrażanych modułów musi służyć wyłącznie realizacji celu określonego jako pozyskanie przez studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

Kompetencje jakie będą objęte wsparciem w projekcie zostały wskazane w dokumentacji konkursowej:

  • kompetencje zawodowe,
  • kompetencje interpersonalne,
  • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
  • kompetencje analityczne w środowisku nowoczesnych technologii.

Projekty muszą obejmować wyłącznie ostatni lub dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, które kończą się nie później niż 30 września 2015r.

Alokacja na konkurs wynosi 50 000 000 PLN, z zaznaczeniem, iż ostateczna kwota konkursu zależy od dostępności środków.

Wnioski na konkurs przyjmowane będą do 15 lipca 2014 r. (do godz. 16:15).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBiR.