Strona główna

Informujemy, że został już zatwierdzony przez Komisję Europejską Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Szczegółowe informacje i treść Programu znajduje się na stronie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską