Strona główna

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło projekty wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Projekty wytycznych dotyczą następujących obszarów:

obszaru włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa; obszaru edukacji; w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych; w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej; w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych; w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych; w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian.

Uwagi do projektów wytycznych należy zgłaszać w stosownych terminach przedstawionych na stronie internetowej http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/Wytyczne_2014_2020/Strony/start.aspx