Strona główna

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020.

 Dokument wraz z załącznikami (m.in. Wzorem wniosku o dofinasowanie) dostępny jest na stronie: RPO WO.