Strona główna

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Do konkursu mogą przystąpić:

1) podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r. oraz

2) przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie: od 7 maja do 22 czerwca 2015 r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.