Strona główna

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs  na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) w terminie od 1.09.2015 do 11.09.2015.  Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:  

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet,  długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.

3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.

4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.

5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).

6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.

7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia  zawodowego.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się w Serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.