Strona główna

Informujemy, że 23 lipca 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki zaakceptował i podpisał Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP). 

Uszczegółowienie programu zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań. Dokument składa się z dwóch części: ogólnej, opisującej zasady horyzontalne obowiązujące we wszystkich działaniach na temat zakresu interwencji oraz podstawowych zasad realizacji programu przedstawianych w formie opisowej, oraz szczegółowego opisu poszczególnych osi priorytetowych i działań/poddziałań, jak również z załączników stanowiących integralną część SzOOP.

Dokument ten został przygotowany na podstawie „Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020", które 30 stycznia 2015 r. wydał Minister Infrastruktury i Rozwoju. Uwzględniając stopień szczegółowości informacji zawartych w uszczegółowieniu, dokument ten stanowi kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów programu na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajduje się na stronie: http://www.pois.gov.pl/media/6915/SzOOP_POIS_2015-07-23.pdf

Jednocześnie informujemy, że od 31 lipca 2015 roku obowiązuje harmonogram naborów wniosków projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych działań PO IiŚ 2014 - 2020 i dostępny jest na stronie: http://www.pois.gov.pl/media/7188/Harmonogram_konkursow_2015_2015-07-31.pdf.