Strona główna

Informujemy, że według Harmonogramu naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w grudniu 2015 planowany jest termin rozpoczęcia naboru w ramach osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Typy projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie:

1. Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych obejmującej takie elementy jak:

•ocieplenie, przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
•wymiana oświetlenia na energooszczędne;
•przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła);
• instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
•budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,
•zastosowanie automatyki pogodowej;
•zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
• budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
•instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
•instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
•opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
•instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
•instalacja zaworów podpionowych i termostatów,
•tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”,
•przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego;
•modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

 Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
 207,50 mln zł.

 Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, http://www.nfosigw.gov.pl/.