Strona główna

Uprzejmie informujemy o planowanym konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach IV osi: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. NCBiR Wymaga, aby konsorcjum składało się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 651/2014 (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej (IP).  Link do systemu informatycznego IP będzie aktywny od 21 października 2015 r. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od 21 października do 19 listopada 2015 r. (do godz. 16:00).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-414-projekty-aplikacyjne/