Strona główna

Uprzejmie informujemy, w związku z uruchomieniem Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska istnieje już możliwość złożenia tzw. propozycji projektowej.

Obecnie obowiązująca procedura stanowi nowy element w procedurze aplikowania o środki w ramach w/w Programu.

W ramach ogłoszonego naboru tematycznego wnioskodawca składa w ustalonym terminie najpierw tzw. propozycję projektową, wysyłając ją do Wspólnego Sekretariatu, który następnie rozpatruje propozycję projektową w oparciu o ustalone kryteria. Po zaopiniowaniu propozycji przez Wspólny Sekretariat wnioskodawca w określonym terminie składa w WS opracowany wniosek projektowy wraz z wymaganymi załącznikami.

Informujemy, że znane są już terminy składania propozycji projektowych:

•w ramach osi priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia - termin do 22.01.2016;
•w ramach osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje - termin do 06.12.2015;
•w ramach osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności - termin do 06.12.2015;

Wszystkie informacje dotyczące przygotowania propozycji projektowych oraz wniosków projektowych są do dyspozycji w Podręczniku Wnioskodawcy, który znajduje się na stronie www Programu: http://www.cz-pl.eu/wnioskodawca-podrecznik-wnioskodawcy.html

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaiteresowania składaniem wniosku w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej.

• Do pobrania: Notatka Interreg VA