Strona główna

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do:

  • rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
  • nabycia umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
  • stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

 

Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, która w realizację projektu będzie mogła zaangażować również:

  • JST na poziomie gminy,
  • inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie partnerów.

Zakłada się możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego). W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów oraz partnerzy uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 7% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 5 mln PLN.

Wnioski należy składać w terminie: od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r.

Więcej informacji na stronie: http://cppc.gov.pl/