Strona główna

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w  ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 na Program Rozwoju Kompetencji.

Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:

a) certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

d) wizyty studyjne u pracodawców.

Planowana alokacja na konkurs wynosi:  250 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:  od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.

Więcej informacji na stronie: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju