Strona główna

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie  4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nabór wniosków obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw.


Zakres tematyczny RANB: ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO, BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA, ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA, TRANSPORT I BUDOWNICTWO, INNOWACYJNE TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA, INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE.
Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi:
1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 000 000 PLN. 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 8 000 000 PLN.


Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – członków konsorcjum na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.  Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych – członków konsorcjum na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Do pobrania: Notatka na temat konkursu.