Strona główna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  konkurs nr  4/SK2.0/POWER/3.1/2016. Konkurs obejmuje projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.  

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia 16 września 2016 r.

Wnioskodawcą projektu może być uczelnia, która w celu realizacji projektu zawrze partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań partnera należy co najmniej: 

  • angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej) w spójne tematycznie działania naukowe lub 
  • aktywne włączanie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania.

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Planowana alokacja na konkurs wynosi:  5 000 000 PLN

Maksymalna wartość projektu wynosi 250 000 PLN

Okres realizacji: minimum 12 miesięcy, maksimum 24 miesiące.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-4sk20power312016/ oraz w załączonej notatce.