Strona główna

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków obejmuje działania podnoszące kompetencje dydaktyczne  kadr uczelni w zakresie: - innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking), - umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi  bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, - w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym, - zarządzania informacją.

Termin naboru: od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna.

2.W momencie złożenia wniosku wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować działania w ramach projektu nie mogą posiadać negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Brak oceny uczelni lub kierunku dokonanej przez PKA nie wyklucza z aplikowania – wyklucza jedynie negatywna ocena.

3.W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego.

4.Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek w konkursie.

5. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%.

6. Projekt musi trwać nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.

7. Maksymalny koszt przypadający na jednego uczestnika korzystającego z form wsparcia realizowanych poza granicami kraju nie może przekroczyć 24 000 PLN – jako wsparcie zagraniczne należy rozumieć uczestnictwo w działaniach związanych z koniecznością wyjazdu poza granice kraju, a nie z uzyskanym na terenie kraju wsparciem od podmiotów zagranicznych.

8. W przypadku uczestników korzystających ze wsparcia jedynie na poziomie krajowym maksymalny koszt nie może przekroczyć 9 000 PLN na osobę.

9. W przypadku zaistnienia potrzeby umożliwienia udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami koszty racjonalnych usprawnień, mogą wynieść maksymalnie do 12 000 PLN.

Więcej szczegółowych informacji na temat konkursu, w tym instrukcje i wzory wniosku oraz załączników można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1kadrapower342016/ 

 oraz w notatce.