Strona główna

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił I nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, Osi IX Wysoka jakość edukacji w ramach RPO WO 2014-2020.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 9.3  RPO WO 2014-2020 w zakresie poprawy kompetencji i uzyskania kwalifikacji przez osoby dorosłe znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 1. Kształcenie i szkolenie osób dorosłych w ramach systemu kształcenia formalnego lub poza formalnego, w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość) w zakresie kompetencji kluczowych:

a)TIK,

b)języków obcych.

2. Usługi doradcze, mentoring dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.

Maksymalny poziom dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków: do 16.09.2016 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl/?p=17697 .