Strona główna

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach  IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,  Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”). Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekty mogą  być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi:

1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz

2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Minimalna wartość kosztów: 2 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 10 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych – członków konsorcjum na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.  Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 299).

Przedmiotem projektu musi być rozwiązanie, które wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje powstanie innowacji produktowej lub innowacji procesowej.  Planowane rezultaty projektu charakteryzować się  muszą nowością w skali światowej oraz muszą mieć cechy innowacji przełomowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 3 października do 2 listopada 2016 r.

Więcej informacji nt. konkursu na stronie NCBiR.