Strona główna

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Osi priorytetowej V Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury RPO WO 2014-2020 tj.:

  1. reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000);
  2. tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;
  3. budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej;
  4. podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
  5. opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej;
  6. tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
  7. wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu w przypadku szkół wyższych: 85%.

Wkład własny: min. 15%.

Maksymalna wartość projektu: 3 000 000,00 PLN

Pula środków EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 25 000 000,00 PLN.

Termin składania wniosków: do 21 listopada 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Punkt Przyjmowania Wniosków (parter), ul. Ostrówek 5-7, 45-082 OPOLE.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
  • papierowej (w dwóch egzemplarzach).

W odpowiedzi na konkurs wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie.

Instrukcja przygotowania wniosku, wzory załączników oraz wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej UMWO.

 

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania aplikowaniem o środki w ramach konkursu obowiązuje procedura określona w zarządzeniu Rektora nr 28/2016.