Strona główna

Informujemy, że ogłaszono nabory projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W ramach osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje termin złożenia propozycji projektowej mija 01.04. 2017 r. natomiast wniosku projektowego 15.06.2017 r.  W ramach osi 3 wspierane będą następujące rodzaje działań:

1. Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia

2. Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy

3. Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty.

Minimalna wysokość dofinansowania EFRR: 40 000,01 EUR

Alokacja w ramach naboru: 6 705 882,35 EUR

Minimalny wkład własny: 15%

Więcej informacji na stronie: http://www.cz-pl.eu/ gdzie również zamieszczono zatwierdzony harmonogram naborów wniosków dla osi priorytetowych 1-4.