Strona główna

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza Konkurs w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.  Wnioskodawca musi mieć co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  • interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość   transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą być opracowane w oparciu o programy wypracowane w zrealizowanym przez MNiSW projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach.

Średnia wartość projektu na jednego uczestnika nie może przekroczyć 135 000 PLN.  

Projekt może trwać nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 60 miesięcy .

Wkład własny musi wynosić minimum 3,00% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 155 000 000,00 PLN

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju