Strona główna

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Programu Studiujesz? Praktykuj! (Działanie 3.1) Konkurs na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych  dla studentów.
Celem programu stażowego musi być zapewnienie realizacji stażu w sposób gwarantujący pozyskanie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu.

W związku z tym minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.
Zakres przedmiotowy stażu musi być związany bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez uczelnię kierunku studiów i zapewniać ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.


Nabór wniosków trwa od dnia 6 marca 2017 r. do dnia 7 kwietnia 2017 r.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 150 000 000,00 PLN

Wkład własny musi wynosić minimum 3,00% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Średnia wartość projektu na jednego uczestnika nie może przekroczyć 15 000 PLN.

Projekt nie może trwać krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBiR.
Przypominamy, że w przypadku zainteresowania aplikowaniem o środki w ramach konkursu obowiązuje procedura określona w Zarządzeniu Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej.

Do pobrania: notatka dotycząca przedmiotowego konkursu.