Strona główna

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Opole.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania tj.: realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020 Lokalnym Programie Rewitalizacji Opola do 2023 roku.

Nabór wniosków trwa od dnia 3 kwietnia 2017 r. do dnia 10 kwietnia 2017 r.

Termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza dzień 30 września 2018 r.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 12 mln zł.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 26 736 568,56 zł.

Wkład własny musi wynosić minimum 5 %  wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Informujemy, że dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

Jednocześnie informujemy, że na stronie http://www.opole.pl/wp-content/uploads/2016/09/uchwa%C5%82a-LPR.pdf można zapoznać się szczegółowo z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku.

Do pobrania notatka dotycząca przedmiotowego konkursu.