Strona główna

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego (konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17).

Planowana alokacja na konkurs wynosi 100 000 000,00 PLN.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych jak również niestacjonarnych.

Projekty wybrane do realizacji w konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zagwarantowanie współpracy szkoły wyższej z przedsiębiorcą w procesie przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego. Jako przemysł motoryzacyjny IOK przyjmuje przedsiębiorców produkujących pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria motoryzacyjne.

W ramach projektu należy przewidzieć działania dotyczące branży motoryzacyjnej zakładające realizację wszystkich wskazanych poniżej elementów:

  • realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu,
  • programów rozwoju kompetencji studentów (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców wskazanych wyżej;
  • włączania pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Zakres projektu przede wszystkim ma obejmować realizację działań umożliwiających w krótkim czasie dostosowanie umiejętności, kwalifikacji lub kompetencji studentów do potrzeb potencjalnych pracodawców, przy współudziale tych ostatnich. Włączanie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację musi odbywać się wyłącznie w zakresie realizacji programów stażowych i programów rozwoju kompetencji.

Wnioskodawca musi zapewnić, iż co najmniej 50% objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni kontynuowało kształcenie lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia oraz co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia u pracodawcy z branży motoryzacyjnej.

Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 42 miesiące.

Wnioski w ramach konkursu będą  przyjmowane od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 9 czerwca 2017 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej NCBiR.

Do pobrania: Notatka na temat konkursu.


UWAGA! Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków został wydłużony do 28 lipca 2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5261,zmiana-regulaminow-konkursow-nr-powr-03-01-00-ip-08-00-bpo17-na-projekty-wspierajace-rozwoj-kadr-dla-sektora-uslug-dla-biznesu-n.html