Strona główna

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT).

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych jak również niestacjonarnych, przy czym wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła wyższa posiadająca siedzibę lub oddział zamiejscowy istniejący co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców.

Projekty wybrane do realizacji w konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT), stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie. Wnioskodawca w celu realizacji projektu, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z co najmniej jednym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w Polsce: w sektorze BPO lub SSC lub IT lub realizującym lub zamierzającym realizować procesy biznesowe w formule SSC lub poprzez ich zlecanie zewnętrznym podmiotom w Polsce.

Planowana alokacja na konkurs wynosi 100 000 000,00 PLN.

W ramach projektu należy przewidzieć działania dotyczące branż wskazanych wyżej zakładające realizację wszystkich wskazanych poniżej elementów:

  • realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu,
  • programów rozwoju kompetencji studentów (zgodnie ze wskazanym w fiszce konkursu w RPD zakresem typu operacji nr 2) oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców wskazanych wyżej;
  • włączania pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację. Zakres projektu przede wszystkim ma obejmować realizację działań umożliwiających w krótkim czasie dostosowanie umiejętności, kwalifikacji lub kompetencji studentów do potrzeb potencjalnych pracodawców, przy współudziale tych ostatnich. Włączanie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację musi odbywać się wyłącznie w zakresie realizacji programów stażowych i programów rozwoju kompetencji.

Wnioskodawca musi zapewnić, iż co najmniej 50% objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni kontynuowało kształcenie lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia, jednocześnie co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia u pracodawcy z branż o których mowa powyżej.

Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 42 miesiące.

Wnioski w ramach konkursu będą  przyjmowane: od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 9 czerwca 2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie NCBiR.

Do pobrania: Notatka na temat konkursu


Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków został wydłużony do 28 lipca 2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5261,zmiana-regulaminow-konkursow-nr-powr-03-01-00-ip-08-00-bpo17-na-projekty-wspierajace-rozwoj-kadr-dla-sektora-uslug-dla-biznesu-n.html