Strona główna

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego (konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17) na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Planowana alokacja na konkurs wynosi 50 000 000,00 PLN.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej dwóch ze wskazanych poniżej elementów: 

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, 
  • umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją, 
  • w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym.

W uzasadnionych przypadkach w projekcie można przewidzieć wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni.

Instytucja Organizująca Konkurs kieruje wsparcie w przedmiotowym konkursie do młodej kadry dydaktycznej, rozumianej jako osoby, które nie ukończyły 35 lat i równocześnie prowadzą zajęcia dydaktyczne u wnioskodawcy posiadając stopień doktora lub odbywając studia III stopnia. W związku z tym uczestnikami projektu mogą być osoby posiadające stopień naukowy doktora oraz osoby odbywające studia III stopnia na uczelni będącej wnioskodawcą, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35 roku życia, stanowiące równocześnie kadrę dydaktyczną uczelni tj.: 

  • nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
  • osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego, w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie.

Wsparcie w ramach projektu powinno przynieść realne efekty. W związku z tym projekt musi zakładać praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji projektu zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami. Zajęcia te muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru (zrealizowanego lub też rozpoczętego w trakcie realizacji projektu). Bieżące wykorzystywanie zdobytych kompetencji przyczyni się do utrwalenia (przez wyćwiczenie) nowych umiejętności oraz przełoży się na wyższą jakość prowadzonej dydaktyki.

Określonymi w Rocznym Planie Działania PO WER wskaźnikami do osiągnięcia we wszystkich projektach, które zostaną wybrane do dofinansowania w konkursie są: 

  • wskaźnik rezultatu dotyczący liczby pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne, 
  • wskaźnik produktu dotyczący liczby pracowników kadry dydaktycznej uczelni objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%.

W przypadku uczestników korzystających ze wsparcia jedynie na poziomie krajowym maksymalny koszt nie może przekroczyć 9 000 PLN na osobę. Maksymalny koszt projektu przypadający na jednego uczestnika korzystającego z form wsparcia realizowanych poza granicami kraju nie może przekroczyć 24 000 PLN.

Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.

Wnioski w ramach konkursu będą  przyjmowane od dnia 29 maja 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej NCBiR.