Strona główna

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poinformowało, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. nastąpiła zmiana regulaminów oraz załączników nr 8 do regulaminów konkursów ogłoszonych w dniu 25 maja 2017 r. w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych:

  1. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 w Ścieżce I Zintegrowanych Programów Uczelni
  2. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 w Ścieżce II Zintegrowanych Programów Uczelni
  3. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 w Ścieżce III Zintegrowanych Programów Uczelni

Zmiany są tożsame dla wszystkich trzech Ścieżek i dotyczą następujących kwestii:  

  • przedłużenia terminu naboru wniosków do 5 października 2017 r do godz. 16:15
  • doprecyzowania w regulaminach konkursów obowiązywania oceny parametrycznej posiadanej przez uczelnię w dniu ogłoszenia konkursów
  • usunięcia w załączniku nr 8  (w zakresie modułu 6) zakazu kwalifikowania wydatków związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji
  • usunięcia w załączniku nr 8  (w zakresie modułu 6) zakazu rozliczania wyjazdów szkoleniowych na podstawie delegacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi regulaminami konkursów wraz z załącznikami na stronie NCBiR.