Strona główna

Informujemy, że od dnia 26 lipca 2017 r. obowiązuje 8. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER).
 
Wprowadzono następujące zmiany:

1. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/ poddziałań

  • Działanie 1.3 – zmieniono zapisy dotyczące grupy docelowej w działaniu 1.3 w trybie konkursowym poprzez wydłużenie okresu na opuszczenie danej placówki do 2 lat. Dodano również nowego potencjalnego beneficjenta jakim może być PFRON.
  • Działanie 2.5 – poprawiono informacje przyporządkowujące typy projektów do trybów wyboru projektów (punkt 13). Do trybu pozakonkursowego dodano typy projektów nr 5 i 10. Poprawiono informacje na temat typu beneficjenta odnośnie typów projektów nr 5 i 10 – w obu przypadkach będzie to MRPiPS.
  • Działanie 2.15 – uspójniono numerację typów operacji z zapisami PO WER.

2. Załącznik 1 i 2a – zaktualizowano dla działania 3.5.

3. Załącznik 3 – wprowadzono aktualną wersję ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i projektów pozakonkursowych oraz systematyki kryteriów wyboru projektów dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzoną przez Komitet Monitorujący w ramach uchwały nr 127 z 24.04.2017.

4. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2017 rok.
5. Załącznik 5 – uzupełniono o wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.
6. Cały dokument – zmiany o charakterze redakcyjnym.
Nowa wersja SZOOP PO WER.