Strona główna

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

 
Zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów, opublikowanym w Monitorze Polskim dnia 23 sierpnia 2017 r. (poz. 821), nowe Wytyczne wchodzą w życie od dnia ogłoszenia ww. komunikatu.
Zgodnie z podrozdziałem 4 pkt 8 Wytycznych, do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia wydatku. Z kolei zgodnie z podrozdziałem 4 pkt 9 Wytycznych, do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postepowania (tj. w dniu publikacji ogłoszenia o wszczęciu postepowania, zapytania ofertowego itp.).
 

W treści wytycznych wprowadzono zmiany dotyczące:

  • dostosowania treści Wytycznych do nowego stanu prawnego, będącego konsekwencją procedowanej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w którym zniesione zostaną wytyczne programowe (usunięto wszelkie odwołania do wytycznych programowych i uwzględniono w niej pewne kwestie o charakterze horyzontalnym, które dotychczas regulowane były właśnie na poziomie wytycznych programowych);
  • kwalifikowalności podatku VAT. Zmiany polegają na przeniesieniu do treści Wytycznych interpretacji Komisji, zgodnie z którą podatek ten powinien stanowić wydatek niekwalifikowalny zawsze, gdy produkty będące efektem realizacji projektu będą wykorzystywane będą przez jakikolwiek podmiot do działalności opodatkowanej, uprawniającej do ubiegania się o zwrot VAT. Ponadto do Wytycznych wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym IZ będą miały możliwość ograniczenia kwalifikowalności VAT;
  • sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach opisanej w sekcji 6.5.2 Wytycznych zasady konkurencyjności;
  • zamiany w zakresie rozeznania rynku;
  • stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich;
  • doprecyzowania pojęć personelu projektu oraz wykonawcy.

Ponadto w treści Wytycznych wprowadzono szereg zmian o charakterze redakcyjnym. 

 
Nowa wersja Wytycznych jest dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.