Strona główna

Uprzejmie informujemy, że termin składania propozycji projektowych w ramach Programu Operacyjnego INTERREG VA Republika Czeska-Polska w ramach osi priorytetowej 4: Współpraca instytucji i społeczności mija 21 grudnia 2017 r., natomiast zakończenie naboru pełnych wniosków projektowych zaplanowano na 7 marca 2018 r. Alokacja na nabór wniosków: 54 519 432 euro.

W ramach osi 4 będą wspierane następujące rodzaje działań:

1.Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym

Ten typ działań jest ukierunkowany na rozwój współpracy, transfer i rozpowszechnianie wiedzy na poziomie lokalnym i regionalnym, z zaangażowaniem mieszkańców i lokalnych społeczności obszaru przygranicznego. Poprzez wspólne działania społeczne, kulturalne i inne, przyczyniające się do wzajemnego poznawania i zrozumienia, lub poprzez wspólne spotkania zostanie podniesiony poziom wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między członkami społeczności lokalnych po obu stronach granicy.

2. Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej

Ten typ działań zmierza do realizacji wspólnych działań instytucji i administracji publicznej zmierzających do znajdowania wspólnej odpowiedzi na transgraniczne wyzwania oraz ich wdrożenia po obu stronach granicy. Wspólne rozwiązywanie problemów i wyzwań daje duży potencjał do wdrożenia optymalnych rozwiązań w dziedzinie administracji publicznej i usług świadczonych przez nią na rzecz społeczeństwa po obu stronach granicy. W tym celu jednostki administracji publicznej będą realizowały działania m.in. polegające na przygotowaniu wspólnych opracowań studyjnych i koncepcji, wymianie informacji, danych i wiedzy itp.

3.Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i między organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi

Działania w dziedzinie sieci współpracy, w tym współpraca sektora publicznego z pozarządowymi organizacjami oraz współpraca między tymi organizacjami, będą komplementarne wobec pozostałych dwóch celów szczegółowych. Oprócz działań, realizowanych przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, ukierunkowanych na poprawę współpracy i współegzystencję społeczności w regionie transgranicznym (np. działania w dziedzinie kultury i czasu wolnego społeczeństwa obywatelskiego) realizowane będą również działania kooperacyjne zmierzające do tworzenia sieci transgranicznej wymiany wiedzy i opinii w celu zwiększenia efektywności działania sektora publicznego. W ramach podanych wyżej trzech typów działań będą realizowane poniższe przykładowe działania mające na celu osiąganie obu celów szczegółowych PI:

 • współpraca samorządów i społeczności w dziedzinach takich jak: współpraca młodzieży, działania na rzecz młodzieży (w tym działania oświatowe), działania społeczno-kulturalne przyczyniające się do wzajemnego poznawania i zrozumienia itp.
 • działania kooperacyjne mające na celu wzmacnianie wspólnej tożsamości,
 • wspólne planowanie rozwoju sieci transportowej i koordynacja inwestycji w infrastrukturę drogową, w tym współpraca w zakresie rozwijania przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportowych na obszarze przygranicznym
 • współpraca w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu (wspólne programy ochrony, współpraca i budowanie wspólnych zdolności administracyjnych oraz realizacja działań oświatowych w zakresie ochrony klimatu, np.: współpraca i wymiania doświadczeń w zakresie dostosowania się do zmian klimatycznych (w tym wspólne podejście koncepcyjne do wprowadzania elementów zielonej infrastruktury), efektywne gospodarowanie  energią, zrównoważony transport, zrównoważony rozwój itp.
 • współpraca w dziedzinie planowania przestrzennego i zagospodarowania obszaru
 • współpraca instytucji działających na rynku pracy
 • realizacja wspólnych działań w zakresie usług publicznych o znaczeniu ogólnospołecznym.

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE

Zasada Partnera Wiodącego

Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej dwóch partnerów, z których jeden musi być z Polski, a drugi z Republiki Czeskiej. Beneficjent musi spełnić 3 z 4 form współpracy:  

 • wspólne przygotowanie,  
 • wspólna realizacja,  
 • wspólny personel  
 • wspólne finansowanie,
 • przy czym pierwsze 2 formy współpracy muszą być zrealizowane w każdym projekcie.

W Programie stosuje się zasadę Partnera Wiodącego, której celem jest pogłębienie współpracy transgranicznej w ten sposób, że realizowana jest ona w jasno zdefiniowanej i określonej umową strukturze partnerstwa projektowego tworzonego przez partnerów z obu krajów, przy czym jeden z nich jest Partnerem Wiodącym; partnerzy ustalą pomiędzy sobą, który z nich będzie pełnił rolę Partnera Wiodącego; wzajemne relacje pomiędzy partnerami obejmuje Porozumienie o współpracy (obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie). Zasada Partnera Wiodącego polega przede wszystkim na składaniu wspólnego dwujęzycznego wniosku i realizacji wspólnego projektu transgranicznego. Z zasady tej wynika, że na podstawie wzajemnego porozumienia partnerów jeden z nich przejmuje odpowiedzialność za projekt jako całość wobec Instytucji Zarządzającej Programu i Komisji Europejskiej, stając się tzw. Partnerem Wiodącym projektu (PW). PW odpowiada za projekt jako całość, jest stroną umowy/decyzji o dofinansowaniu i „pośredniczy” w kontaktach i przepływach finansowych pomiędzy pozostałymi partnerami a instytucjami programowymi; zadania i budżety poszczególnych partnerów są jasno zdefiniowane i podzielone, tak samo odpowiedzialność za przygotowanie, realizację, finansowanie i kontrolę działań projektu;

Wpływ transgraniczny

 • projekt musi mieć pozytywny wpływ po obu stronach granicy
 • korzyść z działań realizowanych po jednej stronie granicy muszą mieć również mieszkańcy po drugiej stronie granicy
 • konieczne jest logiczne powiązanie działań i ich komplementarność
 • działania mogą być realizowane jedynie w jednym kraju, o ile będą miały wpływ transgraniczny

Finansowanie:

 • współfinansowanie ze środków UE w wysokości  85 % wydatków kwalifikowalnych,
 • wkład własny – 15% wydatków kwalifikowalnych + koszty niekwalifikowalne (finansowy lub niefinansowy)
 • finansowanie formą płatności ex-post
 • wszystkie wydatki wykazowane w EUR – przeliczone ponownie kursem EBC obowiązującym w miesiącu, kiedy wydatki są przedłożone kontrolerowi do kontroli.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://pl.cz-pl.eu/